Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Why Not Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Hue
Tài sản tốt nhất trong Hue
Tài sản rẻ nhất trong Hue

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Đặt giường duy nhất & Ăn sáng hoặc khách sạn và trải nghiệm một thành phố như một địa phương
Why Not Hotel

Nhà trọ

The Hotel has 16 beautiful and spacious rooms with windows and balconies, full equipped with air- conditioner, bath tub, hot and cold water, refrigenator, chanel televition, I. D. D telephone...