Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Trip Recoleta Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giường & Bữa ăn sáng và điểm đến trên con đường bị đánh đập
Trip Recoleta Hostel

Nhà trọ

Trip Recoleta is a exquisite hostel, located in the fashionable, chic and historic neighborhood or Recoleta. Is an excellent choice that fits all your needs