Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Trip Recoleta Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Trip Recoleta Hostel
Trip Recoleta Hostel

Nhà trọ

Trip Recoleta is a exquisite hostel, located in the fashionable, chic and historic neighborhood or Recoleta. Is an excellent choice that fits all your needs