Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sapphire Homestay

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Sapphire Homestay
Sapphire Homestay

Giường và bữa sáng

We are the most luxurious, comfortable and cheapest hostel providers for travelers in South Delhi