Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sapphire Homestay

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Gia đình thân thiện nghỉ trong New Delhi, India
Sapphire Homestay

Giường và bữa sáng

We are the most luxurious, comfortable and cheapest hostel providers for travelers in South Delhi