Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Oasis Guesthouse and Restaurant

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kampala
Tài sản tốt nhất trong Kampala
Tài sản rẻ nhất trong Kampala

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Oasis Guesthouse and Restaurant

Nhà khách

Oasis Guesthouse – “most convenient accommodation”