Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

La Menesunda Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

La Menesunda Hostel
La Menesunda Hostel

Nhà trọ

Located in the tango´s heart, we want to offer you the Buenos Aires lifestyle.