Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

La Menesunda Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giường ngủ & Bữa sáng cho kỳ nghỉ trong Buenos Aires, Argentina
La Menesunda Hostel

Nhà trọ

Located in the tango´s heart, we want to offer you the Buenos Aires lifestyle.