Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal Jhomana

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Quito
Tài sản tốt nhất trong Quito
Tài sản rẻ nhất trong Quito

Tài sản phổ biến nhất trong Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Giường nhỏ & Bữa ăn sáng và giường & Bữa ăn sáng của tất cả các kích cỡ
Hostal Jhomana

Nhà trọ

Jhomana in Quito is run by an Ecuadorian/Swedish couple who are focused on quality and excellent service to their guests