Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Graceland Hotel and Gardens

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Kampala
Tài sản tốt nhất trong Kampala
Tài sản rẻ nhất trong Kampala

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Graceland Hotel and Gardens

Khách sạn

Graceland Hotel & Gardens is a prestigious Hotel well preserved with a unique ambiance overlooking one of the highest hills and situated along Gaba Road, 2km from American Embassy