Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Frontiers Inn Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Entebbe
Tài sản tốt nhất trong Entebbe
Tài sản rẻ nhất trong Entebbe

Tài sản phổ biến nhất trong Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Các điểm đến phổ biến cho du lịch và giường ngủ & Bữa ăn sáng
Frontiers Inn Guest House

Nhà khách

Pleasant Experience with 12 Comfortable Self Contained Double Rooms in Entebbe