Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Eco Backpackers Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Eco Backpackers Hostel

Nhà trọ

Great dorm room and private room with a very cheap price