Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Baluch Backpackers Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cordoba
Tài sản tốt nhất trong Cordoba
Tài sản rẻ nhất trong Cordoba

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giường thay thế tốt nhất & Trang web đặt phòng ăn sáng trong Cordoba, Argentina
Baluch Backpackers Hostel

Nhà trọ

The Baluch Backpackers Hostel, located 3 blocks from Cordoba's main plaza, has to offer all a backpacker needs: Great rooms, free internet access, sweemig pool, fully equipped kitchen, DVD library, all the information and more, much more...